Opšti uslovi poslovanja

Na osnovu člana 28. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti ( Sl. glasnik R. Srbije broj 95/2013, 41/2018 i 91/2019) direktor “RIVERA HOLOS” DOO- OGRANAK RIVERA NEKRETNINE, kao ovlašćenog posrednika u prometu nepokretnosti doneo je dana 02.03.2020:

OPŠTE USLOVE POSLOVANJA
“RIVERA HOLOS” DOO- OGRANAK RIVERA NEKRETNINE sa
Cenovnikom posredničkih usluga

I OPŠTE ODREDBE

Ovim Opštim uslovima poslovanja “RIVERA HOLOS” DOO- OGRANAK RIVERA NEKRETNINE Kneza Miloša 6, 11000 Beograd, matični br. 20905409 i PIB: 107960810, upisanog u Registar posrednika pod R.br. 808, (u daljem tekstu: „Posrednik”) uređuju se opis poslova koje je posrednik dužan da obavi u zamenu za posredničku naknadu, iznos posredničke naknade, odnosno način određivanja iznosa posredničke naknade, kao i ostala pitanja međusobnih odnosa Posrednika u prometu nepokretnosti i fizičkog ili pravnog lica, koji sa Posrednikom zaključuje Ugovor o posredovanju u cilju zaključenja određenog pravnog posla koji se tiče prometa (kupoprodaje, razmene i slično) ili zakupa nepokretnosti (u daljem tekstu: „Nalogodavac”).

II FORMIRANJE PONUDE NEPOKRETNOSTI

Posrednik formira Ponudu nepokretnosti na osnovu podataka koje je dobio od Nalogodavca-vlasnika nepokretnosti koja se prometuje, odnosno izdaje u zakup i neposrednim opažanjem prilikom pregleda nepokretnosti.
Nalogodavac- vlasnik nepokretnosti koja se prometuje odnosno izdaje u zakup pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću potpisom na ugovoru o posredovanju u prometu ili zakupu nepokretnosti garantuje da su podaci koje je dao Posredniku, a koji se odnose na predmetnu nepokretnost i stvarna prava na istoj, u potpunosti istiniti. Nalogodavac je obavezan da Posredniku u cilju formiranja ponude preda imovinsko-pravnu dokumentaciju o predmetnoj nepokretnosti i svoje osnovne lične podatke.
Posrednik se obavezuje da čuva sve podatke dobijene od Nalogodavca, uz zabranu prenošenja ili neovlašćenog upoznavanja sa istima od strane trećih lica.

III ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O POSREDOVANJU

Posredovanje se vrši na osnovu Ugovora o posredovanju u prodaji, kupovini, odnosno zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: „Ugovor o posredovanju“), zaključenog u pisanoj ili elektronskoj formi između Nalogodavca i Posrednika kojim se uređuju njihova međusobna prava i obaveze, a na osnovu Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: „Zakon“) i ovih Opštih uslova poslovanja.
Radi izbegavanja svake sumnje, Evidencija o gledanju nepokretnosti potpisana od strane Nalogodavca, koja sadrži sve bitne elemente Ugovora o posredovanju u skladu sa Zakonom, ima pravno dejstvo Ugovora o posredovanju, kao saglasnost volja Posrednika i Nalogodavca, pri čemu se ovi Opšti uslovi poslovanja imaju smatrati sastavnim delom svakog ugovora, te Nalogodavac potpisivanjem Ugovora o posredovanju ili potpisivanjem Evidencije o gledanju nepokretnosti prihvata i ove Opšte uslove poslovanja.

IV OBAVEZE POSREDNIKA

Posrednik se, u zavisnosti od vrste Ugovora o posredovanju i u skladu sa njegovim odredbama, obavezuje da će obavljati sledeće poslove:

V OBAVEZE NALOGODAVCA

Nalogodavac se, u zavisnosti od vrste Ugovora o posredovanju i u skladu sa njegovim odredbama, obavezuje da će:

Nalogodavac će Ugovorom o posredovanju ovlastiti Posrednika da od nadležnog javnog beležnika i ostalih nadležnih organa (Upravnika stambene zgrade, Poreske uprave, MUP-a i dr.) pribavi sve podatke o zaključenju posredovanih pravnih poslova, u svrhu zaštite prava i pravnih interesa Posrednika iz ugovora.
U slučaju da do momenta raskida Ugovora o posredovanju nastane neka novčana obaveza Nalogodavca prema Posredniku, a da je Nalogodavac nije isplatio, Nalogodavac je dužan da je izmiri najkasnije do momenta raskida Ugovora.
Ako Nalogodavac da nalog za posredovanje ili zaključi Ugovor o posredovanju protivno načelu savesnosti i poštenja, dužan je da nadoknadi troškove nastale tokom posredovanja, koji ne mogu biti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao, kako je precizirano Odeljkom VII ovih Opštih pravila.

VI EKSKLUZIVNO POSREDOVANJE

Nalogodavac se može obavezati izričitim ugovaranjem klauzule o ekskluzivnom posredovanju, da u ugovorenom roku neće angažovati drugog posrednika za posredovanje u vezi sa predmetnom nepokretnosti.
Ako za vreme važenja klauzule o ekskluzivnom posredovanju Nalogodavac zaključi pravni posao u vezi sa nepokretnošću iz prerthodnog stava, za koji je posredovao drugi posrednik, dužan je da Posredniku sa kojim je ugovorio ekskluzivno posredovanje na ime naknade štete plati iznos ugovorene posredničke naknade.
Posrednik je dužan da u Ugovoru o posredovanju posebno upozori Nalogodavca na značenje i pravne posledice klauzule o ekskluzivnom posredovanju.

VII PRAVO NA POSREDNIČKU NAKNADU

Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu u trenutku zaključenja Ugovora za koji je posredovao, osim ako Posrednik i Nalogodavac nisu ugovorili da se pravo na posredničku naknadu stiče u momentu zaključenja Predugovora za koji je posrednik posredovao.
Iznos posredničke naknade, odnosno način određivanja iznosa posredničke naknade, kao i vrsta i visina troškova za dodatne usluge Posrednika, utvrđeni su Cenovnikom posredničkih usluga koji je sastavni deo ovih Opštih uslova poslovanja.
Troškove pribavljanja potrebne dokumentacije kojom se dokazuje svojina na predmetnoj nepokretnosti (izvod iz Katastra i sl), a koja je potrebna za promet predmetne nepokretnosti snosi Nalogodavac, ako nije drugačije ugovoreno u Ugovoru o posredovanju.
Posrednik može da ugovori pravo na naknadu dodatnih troškova nužnih za izvršenje naloga, bez obzira na uspeh posredovanja, i zatraži da mu se unapred plate sredstva za određene izdatke, ako je to izričito navedeno u Ugovoru o posredovanju.
Posrednik ima pravo na punu posredničku naknadu za posredovani pravni posao ako bračni, odnosno vanbračni partner, njegov krvni srodnik u pravoj liniji, ili pobočnoj liniji, bez obzira na stepen srodstava, kao i njegov tazbinski srodnik i svako drugo lice povezano sa licem sa kojom je Posrednik doveo u vezu Nalogodavca, ili Nalogodavac zaključi posredovani pravni posao bez obaveštavanja Posrednika, u cilju izbegavanja plaćanja dugovane posredničke provizija. Povezanim licima će se, pored srodnika, smatrati i roditelji bračnog ili vanbračnog partnera, njegova braća i sestre, kao i pravno lice koje je u vlasništvu (suvlasništvu) potencijalnog kupca-zakupca, ili njegovih srodnika navedenih u ovom stavu, kao i lica koja su sa njim prisustvovala prezentaciji nepokretnosti.
Ako nakon prestanka važenja Ugovora o posredovanju na osnovu otkaza Nalogodavca, a u roku ne dužem od mesec dana od dana prestanka važenja ugovora, Nalogodavac zaključi pravni posao koji je neposredna posledica Posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja Ugovora o posredovanju, dužan je da posredniku plati ugovorenu posredničku nagradu u celini, osim ako Ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.
Ako pod uslovom i u roku iz prethodnog stava, Nalogodavac zaključi pravni posao koji je u značajnoj meri rezultat posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja Ugovora o posredovanju, dužan je da plati Posredniku srazmernu posredničku naknadu, osim ako Ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.
Posrednik nije obavezan da vrati isplaćenu posredničku naknadu u slučaju raskida Predugovora ili Ugovora, odustajanja jedne od ugovornih strana i slično, osim ako Ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.

VIII UGOVOR O POTPOSREDOVANJU

Posrednik može Ugovorom o potposredovanju preneti svoja prava i obaveze iz Ugovora o posredovanju, u celini ili delimično, na drugog posrednika, ako se Nalogodavac sa ovim izričito saglasio u Ugovoru o posredovanju.
Ugovor o potposredovanju sadrži način i uslove prenosa prava i obaveza iz Ugovora o posredovanju, isplate posredničke naknade i otkaza ugovora.
Posrednik je dužan da kopiju ugovora o potposredovanju preda Nalogodavcu u roku od tri dana od dana zaključenja tog ugovora.

IX SNIMANJE RAZGOVORA, POVERLJIVOST I AUTORSKA PRAVA

Potpisom na Ugovoru o posredovanju Nalogodavac daje saglasnost za snimanje telefonske konverzacije koju ima sa Posrednikom, u svrhu realizacije Ugovora.
Svi podaci i informacije iz Ugovora o posredovanju, kao i drugi podaci i informacije koji se tiču načina i uspešnosti izvršavanja ugovora, predstavljaju poslovnu tajnu.
Sve fotografije, video zapisi, tehnički crtež i tekstualni opis nepokretnosti, a koje sačini Posrednik, isključiva su intelektualna svojina Posrednika, te Nalogodavac ili bilo koja treća lica nemaju prava da iste objavljuju, koristite, umnožavaju i stavljaju u promet bez prethodne pisane saglasnosti Posrednika.

X ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Posrednik u obavljanju posredovanja, odnosno drugih radnji u vezi sa poslom koji je predmet posredovanja, mora postupati sa pažnjom dobrog privrednika.
Posrednik odgovara Nalogodavcu u skladu sa Zakonom, za štetu koja je nastala usled neispunjenja ugovornih obaveza preuzetih Ugovorom o posredovanju i obavezama navedenim u ovim Opštim uslovima poslovanja.
Posrednik ne snosi odgovornost za izvršenje obaveza bilo koje od ugovornih strana u prometu, koje su međusobno preuzele u zaključenom Ugovoru (Predugovoru).
Posrednik ne odgovara za kvalitet nepokretnosti koja je predmet prometa, niti za skrivene mane (osim u slučaju da mu je prodavac u pisanoj formi saopštio da nepokretnost ima skrivenu manu, a on tu informaciju prikrio od kupca).

XI PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA O POSREDOVANJU

Ugovorom o posredovanju se utvrđuje period na koji se Ugovor zaključuje. Ako nije drugačije ugovoreno, smatraće se da je Ugovor zaključen period od godinu dana.
Ugovor o posredovanju prestaje da proizvodi pravna dejstva zaključenjem pravnog posla za koji je posredovano, protekom roka na koji je zaključen (ako u Ugovoru o posredovanju nije drugačije ugovoreno), ili otkazom Nalogodavca koji se daje u pisanoj ili elektronskoj formi.
Nalogodavac ima pravo da ugovor o posredovanju jednostrano raskine u svakom momentu , pod uslovom da predhodno izmiri sve svoje dospele obaveze prema posredniku.
U slučaju da ga je posrednik doveo u vezu sa drugom stranom i da je izvesno da ce doci do pravnog posla radi koga je posredovanje izvrseno , nalogodavac nema pravo jednostrano raskinuti ugovor i tako izbeći izmirenje svojih obaveza.
Posrednik ima pravo da ovaj ugovor jednostrano raskine u svakom momentu, u slučaju da nalogodavac ne ispunjava svoje obaveze po ovom ugovoru.
U slučaju eksluzivnog posredovanja , važiće odredbe zaključenog ekskluzivnog ugovora o posredovanju.

XII ZAVRŠNE ODREDBE

Na odnose Posrednika i Nalogodavca koji nisu regulisani Opštim uslovima poslovanja, drugim opštim aktom Posrednika ili Ugovorom o posredovanju, primenjivaće se odredbe Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, Zakona o prometu nepokretnosti, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i drugih propisa Republike Srbije.
Stupanjem na snagu ovih Opštih uslova psolovanja, prestaju da važe odredbe ranijih Opštih uslova poslovanja sa Cenovnikom.

U Beogradu, 02.03.2020.

“RIVERA HOLOS” DOO- OGRANAK RIVERA NEKRETNINE
direktor, Alen Riviera

OVI OPŠTI USLOVI POSLOVANJA BIĆE ISTAKNUTI NA VIDNOM MESTU U PROSTORIJAMA AGENCIJI I NA WEB SAJTU AGENCIJE, A STUPA NA SNAGU POČEV OD 10 MARTA 2020. GODINE

CENOVNIK POSREDNIČKIH I DODATNIH USLUGA

Primenjuje se na opredljivanje posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamene i iznajmljivanja nekretnina

1.) KUPOPRODAJA (provizija se naplaćuje u procentima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cene ili od poslednje oglašene cene)

Cena usluge posredovanja određuje se na sledeći način:

PRODAJA (provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine, naplaćuje se od prodavca)

Kada je Prodavac nepokretnosti Nalogodavac u poslu posredovanja u kome Agencija posreduje, , osnovni iznos provizije je 2% od dogovorene cene.

Iznos posredničke provizije u svakom slučaju ne može biti niži od 800,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan isplate

U slučaju da Prodavac kao Nalogodavac ne prijavi Posredniku kupoprodaju nepokretnosti, odnosno pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji nepokretnosti bez znanja Posrednika, biće dužan da plati pun iznos posredničke provizije u iznosu od 2 % od poslednje oglasne cene, odnosno one cene koja je utvrđena u Ugovoru o posredovanju, odnosno u Evidenciji o gledanju nepokretnosti sa kupcem, tako da istom ne može biti odobren popust.

KUPOVINA (provizija za posredovanje prilikom kupovine nekretnine, naplaćuje se od kupca)

Kada je Kupac nepokretnosti Nalogodavac u poslu posredovanja u kome Agencija posreduje, osnovni iznos provizije je 2% od dogovorene cene .

Iznos posredničke provizije u svakom slučaju ne može biti niži od 800,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan isplate.

U slučaju da Kupac kao Nalogodavac, kojem je Posrednik omogućio razgledanje nepokretnosti, ne prijavi Posredniku kupoprodaju nepokretnosti, odnosno on ili lica povezana sa njim u smislu Odeljka VII Opštih uslova poslovanja pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji nepokretnosti bez znanja Posrednika, biće dužan da plati pun iznos posredničke provizije u iznosu od 2 % od poslednje oglasne cene, odnosno one cene koja je zapisana u Ugovoru o posredovanju, odnosno u Evidenciji o gledanju nepokretnosti sa kupcem, tako da istom ne može biti odobren popust.

U slučaju potrebe dokazivanja iznosa oglasne cene nepokretnosti, Posrednik će nadležnom organu dostaviti ispravu u kojoj je navedena cena ili bilo koje štampano ili elektronsko izdanje oglašivača na kojem je izašao oglas sa predmetnom cenom.

2.) RAZMENA (provizija se računa od svake strane u razmeni)
  • 2% (procenat se računa od tržišne vrednosti nepokretnosti koju je stranka stekla razmenom)
3.) ZAKUP

Zakupodavac (provizija se naplaćuje od zakupodavca)

Procenat od mesečne zakupnine :

  • 50% (minimalan iznos u vrednosti od 100,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan isplate.
  • Za zakup trajanja od 12 do 59 meseci:75%
  • Za zakup trajanja od 60 meseci (5 godina) i više: 100%

Zakupac (provizija se naplaćuje od zakupca)

Procenat od mesečne zakupnine :

  • 50% (minimalan iznos u vrednosti od 100,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan isplate.
  • Za zakup trajanja od 12 do 59 meseci:75%
  • Za zakup trajanja od 60 meseci (5 godina) i više: 100%

PDV (porez na dodatu vrednost 20%) se ne obračunava, jer Posrednik nije u sistemu PDV-a

Ovaj Cenovnik je sastavni deo Opštih uslova poslovanja Posrednika“ RIVERA HOLOS” DOO- OGRANAK RIVERA NEKRETNINE

U Beogradu, 02.03.2020.

“RIVERA HOLOS” DOO- OGRANAK RIVERA NEKRETNINE
direktor, Alen Riviera