Pravilnik Privatnosti

Na osnovu odredaba Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glanik R. Srbije broj 87/2018) Direktor “RIVERA HOLOS” DOO- OGRANAK RIVERA NEKRETNINE, kao ovlašćenog posrednika u prometu nepokretnosti, doneo je dana 01.03.2020:

Pravilnik o Zaštiti podataka ličnosti

Član 1.

“RIVERA HOLOS” DOO- OGRANAK RIVERA NEKRETNINE Kneza Miloša 6, 11000 Beograd, matični br. 20905409 i PIB: 107960810, upisan u Registar posrednika pod R.br. 808, (u daljem tekstu: “Rukovalac”) se obavezuje da garantuje tajnost ličnih podataka klijenata prikupljenih u postupku posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, kao i tajnost komunikacije Korisnika na Internet platformi koju kontroliše, a koja se nalazi na adresi http://www.rivieranekretnine.rs, u skladu sa važećim propisima.
Rukovalac se neće smatrati odgovornim za povredu prava na privatnost i sigurnost Korisnika koju putem Interneta izvrše treća lica.
Rukovalac će svako narušavanje prava privatnosti i sigurnosti Korisnika odmah prijaviti nadležnim državnim organima.

Član 2.

Rukovalac vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu za koju je pristanak dat, na zakonom dozvoljen način.
Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

Član 3.

Pre prikupljanja podataka, Rukovalac obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su: ime, prezime, adresa, broj lične karte, JMBG, broj telefona, e-mail adresa, kao i eventalno IP adresa svakog pojedinog pristupa Internet platformi.
Podaci koji se prikupljaju u svrhu posredovanja a radi ispunjenja ugovora o posredovanju u smislu Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, kao i ispunjenja naloga nalogodavca iz ugovora o posredovanju u prometu ili zakupu nepokretnosti su: ime i prezime, datum i mesto rođenja i mesto prebivališta, kao i fotografija lične karte (obe strane) ili pasoša (strana sa ličnim podacima).

Član 4.

Rukovalac ne odgovara za tačnost podataka koje su unela ili Rukovaocu dostavila druga lica, kao ni za rezultat eventualne obrade podataka koja je za predmet imala takve podatke.

Član 5.

Rukovalac poštuje privatnost Korisnika Servisa.
Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, Rukovalac neće otkrivati trećim licima, osim u svrhu i pod uslovima navedenim u ovom Pravilniku i slučaju kada je to izričito zakonom propisano.

Član 6.

Rukovalac može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja web sajta. Ove podatke Rukovalac može da koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao svoj servis, a naročito Internet platformu i njen sadržaj dodatno usmerio i prilagodio posetiocima i Korisnicima.

Član 7.

Korisnik se obavezuje da u okviru svog poslovanja, a posebno u okviru sopstvene računarske mreže koja je povezana na Internet osigura bezbednost, integritet podataka i prava pristupa resursima.

Član 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i objavljivanja na oglasnoj tabli i web sajtu RIVERA HOLOS DOO- OGRANAK RIVERA NEKRETNINE .

U Beogradu, 02.03.2020.

“RIVERA HOLOS” DOO- OGRANAK RIVERA NEKRETNINE
direktor, Alen Riviera